Cystadleuaeth

Mae yna gyfle i ddau aelod lwcus o Banel Cyfryngau Cymru ennill print o’u dewis, o waith yr artist talentog Lloyd Roberts (Lloyd the Graffiti).

Mae Lloyd yn defnyddio technegau graffiti i wneud lluniau gwefreiddiol o arfordir Sir Benfro.

Os hoffech chi’r cyfle i fod yn un o’r ddau enillydd, ymaelodwch â ni drwy glicio YMA, ac yna bob tro y byddwch chi’n llenwi un o’n holiaduron byddwn yn rhoi eich enw yn yr het.

1. Yr hyrwyddwr yw: TRP Research Ltd (rhif y cwmni: 03825912) ac mae ei swyddfa yn Wellington House, Queen Street, Taunton, Somerset, TA1 3UF.

2. Ni chaniateir i gyflogedigion TRP Research, nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’r gystadleuaeth, neu â’r broses o helpu gosod y gystadleuaeth, ymgeisio yn y gystadleuaeth.

3. Nid oes tâl i gystadlu, ac nid oes angen prynu unrhyw beth cyn cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

4. Byddwn yn tynnu enw’r enillydd Ddydd 21/4/2020.  Ar ôl y dyddiad hwn ni chaniateir i unrhyw un arall gystadlu yn y gystadleuaeth.

5. Ni ellir derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw ymgais nad ydyw wedi ein cyrraedd, am ba reswm bynnag.

6. Mae rheolau’r gystadleuaeth a’r wobr i bob enillydd fel a ganlyn:

a. Rhaid eich bod yn aelod o Banel Cyfryngau Cymru cyn i chi allu cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

b. Cewch gystadlu unwaith yn y gystadleuaeth ar gyfer pob un o’r arolygon canlynol y byddwch yn eu cwblhau:
Holiadur 16/3/2020 – 22/3/2020

Holiadur 23/3/2020 – 29/3/2020

Holiadur 30/3/2020 – 5/4/2020

Holiadur 6/4/2020 – 12/4/2020

c. Bydd yr enillwyr yn derbyn print o’u dewis, o waith yr artist talentog Lloyd Roberts.

7. Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo’r gystadleuaeth, a’r amodau a thelerau hyn.  Fe fydd yr hyrwyddwr yn hysbysu’r rheiny sydd wedi cystadlu ynghylch unrhyw newid i’r gystadleuaeth cyn gynted â phosib.

8. Nid yw’r hyrwyddwr yn gyfrifol am unrhyw fanylion anghywir ynghylch y wobr a roddir i ymgeisydd gan unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth hon.

9. Ni chynigir unrhyw wobr ariannol yn lle’r gwobrau. Ni ellir trosglwyddo’r gwobrau.  Mae’r gwobrau’n amodol ar eu hargaeledd a chedwir yr hawl i gynnig unrhyw wobr arall o’r un gwerth yn eu lle, a hynny’n ddirybudd.

10. Dewisir enillwyr ar hap o blith pob ymgais a ddaeth i law, gan ddefnyddio meddalwedd a ddilyswyd gan TRP Research.

11. Hysbysir yr enillydd trwy e-bost neu lythyr neu galwad ffôn o fewn 28 niwrnod i’r dyddiad cau. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd, neu os nad yw’n hawlio’r wobr o fewn 7 niwrnod i’r hysbysiad, cedwir yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a dewis enillydd arall yn ei le.

12. Fe fydd yr hyrwyddwr yn dweud wrth yr enillydd pryd y gall gasglu’r wobr ac ym mhle.

13. Mae penderfyniad yr hyrwyddwr ynghylch pob mater yn ymwneud â’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fydd yn gohebu ynghylch y mater.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Da ni wedi cysylltu hefo holl aelodau post y Panel i drefnu galwad ffon neu e-bost wythnosol. Da ni'n edrych mlaen… https://t.co/zbvlojtRcq
h J R
@PCCMPW
Cyfle i ennill un o ddau brint o arfordir Sir Benfro gan Lloyd Roberts. WIN one of two Lloyd Roberts prints of the… https://t.co/t4LFgxvNPL
h J R
@PCCMPW
Wedi bod yn joio gwylio #Jabas wrth weithio o adra bore ma 😍 Loved reminiscing with Jabas Jones while… https://t.co/1YdpxMNuYV
h J R
@PCCMPW
Gallwch gefnogi @ElusenHywelDda yn ystod y cyfnod anodd hwn am ddim drwy lenwi'n holiaduron. ➡… https://t.co/l5dpXGbmB9
h J R
@PCCMPW
You can support the great work of @HywelDdaCharity during these difficult times for free by filling in our simple s… https://t.co/7qPb1ETprt
h J R