Cystadleuaeth Haf 2022

EICH CYFLE I ENNILL TALEB SIOPA/ TOCYN RHODD PORTMEIRION GWERTH £100

Cewch ddewis siopa ar lein www.portmeiriononline.co.uk am amrywiaeth eang o roddion a nwyddau i’r cartref, llyfrau, cynnyrch Cymreig a llawer mwy

neu

mwynhewch ginio dau-gwrs i ddau, neu de prynhawn i ddau, gyda mynediad i bentre’ Portmeirion ac ychydig o siopa wedyn!

Bydd angen i chi fod yn aelod o panelcyfryngau.cymru i gymryd rhan. Bydd enw aelodau yn mynd i’r het bob tro fyddwch chi’n ateb holiadur rhwng 01/08/2022 – 01/09/2022.

Byddwn yn tynnu’r enw buddugol allan o’r het ar ôl i’r holiadur gau ar 01/09/2022.

1. Yr hyrwyddwr yw: TRP Research Ltd (rhif y cwmni: 03825912) ac mae ei swyddfa yn Wellington House, Queen Street, Taunton, Somerset, TA1 3UF.

2. Ni chaniateir i gyflogedigion TRP Research, nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’r gystadleuaeth, neu â’r broses o helpu gosod y gystadleuaeth, ymgeisio yn y gystadleuaeth.

3. Nid oes tâl i gystadlu, ac nid oes angen prynu unrhyw beth cyn cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

4. Byddwn yn tynnu enwau’r enillwyr 01/09/2022.  Ar ôl y dyddiad hwn ni chaniateir i unrhyw un arall gystadlu yn y gystadleuaeth.

5. Bydd aelodau Panel Cyfryngau Cymru yn cael eu hysbysu o’r enillydd/wyr drwy ebost unwaith bydd yr enillydd/wyr wedi derbyn y wobr, fel arfer o fewn ychydig wythnosau ar ôl tynnu enw/au enillydd/wyr o’r gystadleuaeth. Byddwn hefyd yn cyhoeddi’r manylion ar wefan Panel Cyfryngau Cymru ac ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Panel Cyfryngau Cymru.

6. Ni ellir derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw ymgais nad ydyw wedi ein cyrraedd, am ba reswm bynnag.

7. Mae rheolau’r gystadleuaeth a’r wobr i bob enillydd fel a ganlyn:

a. Rhaid eich bod yn aelod o Banel Cyfryngau Cymru cyn i chi allu cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

b. Bydd enw aelodau yn mynd i’r het bob tro fyddwch chi’n ateb holiadur rhwng 01/08/2022 a 01/09/2022.

c. Bydd yr enillydd yn ennill taleb siopa/tocyn rhodd Portmeirion gwerth £100.

8. Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo’r gystadleuaeth, a’r amodau a thelerau hyn.  Fe fydd yr hyrwyddwr yn hysbysu’r rheiny sydd wedi cystadlu ynghylch unrhyw newid i’r gystadleuaeth cyn gynted â phosib.

9. Nid yw’r hyrwyddwr yn gyfrifol am unrhyw fanylion anghywir ynghylch y wobr a roddir i ymgeisydd gan unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth hon.

10. Ni chynigir unrhyw wobr ariannol yn lle’r gwobrau. Ni ellir trosglwyddo’r gwobrau.  Mae’r gwobrau’n amodol ar eu hargaeledd a chedwir yr hawl i gynnig unrhyw wobr arall o’r un gwerth yn eu lle, a hynny’n ddirybudd.

11. Dewisir enillwyr ar hap o blith pob ymgais a ddaeth i law, gan ddefnyddio meddalwedd a ddilyswyd gan TRP Research.

12. Hysbysir yr enillydd trwy e-bost neu lythyr neu galwad ffôn o fewn 28 niwrnod i’r dyddiad cau. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd, neu os nad yw’n hawlio’r wobr o fewn 7 niwrnod i’r hysbysiad, cedwir yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a dewis enillydd arall yn ei le.

13. Fe fydd yr hyrwyddwr yn dweud wrth yr enillydd pryd y gall gasglu’r wobr ac ym mhle. Bydd yr Hyrwyddwr yn rhoi enw a chyfeiriad yr enillydd i’r sawl sy’n cynnig y wobr, er mwyn trefnu anfon y wobr yn syth at yr enillydd. Gellir gwario’r tocyn rhodd/taleb siopa yng Ngwesty Portmeirion, Castell Deudraeth, Sba y Forwyn a phob siop a Chaffi Portmeirion . Rhaid ei gyfwlyno i’w wario . Ni ellir mo’i drosgwlwyddo na’i gyfnewid am arian. Rhoddir newid hyd at 10% o’i werth. Dilyd am 24 mis o’r dyddiad arno.

14. Mae penderfyniad yr hyrwyddwr ynghylch pob mater yn ymwneud â’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fydd yn gohebu ynghylch y mater.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Diolch i bawb a alwodd heibio i'n gweld yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron. Croeso i'r holl aelodau newydd. #cyfryngau #cymru Thank you to all who visited our stall at the Eisteddfod in Tregaron last week. A warm welcome to all new members. #media #wales https://t.co/utqmnLpwpM
h J R
@PCCMPW
Rhai o’r cymeriadau welson ni ar ein stondin yn yr Eisteddfod dros y penwythnos! Some of the characters we met at our Eisteddfod stand over the weekend! https://t.co/MmgFsKGrS8
h J R
@PCCMPW
Fe gewch chi groeso cynnes gan Banel Cyfryngau Cymru yn Eisteddfod Ceredigion You’ll get a warm welcome from Media Panel Wales at Ceredigion Eisteddfod https://t.co/Gdp6meDTlO
h J R
@PCCMPW
Mae'n DANBAID!🌞 Gadewch inni wybod be sy'n eich tanio chi ar hyn o bryd yn y byd cyfryngau Cymreig #holiadur #tywyddpoeth IT'S HOT! 🌞 So now would be a good time to recap what's HOT in the world of Welsh media! #hotweather #survey https://t.co/Qtt7EoFRcn
h J R
@PCCMPW
Enillydd! Llongyfarchiadau i Rhian o Sir Gaerfyrddin ar ennill Seinydd Clyfar a chloc yn ein cystadleuaeth ddiweddar. Winner! Congratulations to Rhian from Carmarthenshire, on winning a Smart speaker and clock in our recent prize draw. #media #tv #Wales #cyfryngau https://t.co/YC31LwTA0s
h J R