Cystadleuaeth Y Pasg 2024

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd ac rydym yn dathlu gyda CHYSTADLEUAETH NEWYDD SBON AR GYFER Y PASG.

Mae yna gyfle i aelodau Panel Cyfryngau Cymru i ennill ‘Casgliad Pasg Hapus’ o siocledi moethus wedi’u gwneud â llaw gan y gwneuthurwr siocledi Cymreig Sarah Bunton.

Mae Sarah Bunton, sydd wedi ennill gwobrau lu, yn ei gweithdy ym mhentref Pontarfynach ym mynyddoedd y Cambria yn y canolbarth.

Mae’r wobr yn cynnwys slab ‘Pasg Hapus’, Heti yr Iâr a bar Pasg siocled o siocled Pasg moethus. Gwledd ar gyfer y Pasg Perffaith!

*Nid yw’r gystadleuaeth ar y cyd â Sarah Bunton; Panel Cyfryngau Cymru sy’n rhoi’r wobr.

1. Yr hyrwyddwr yw: TRP Research Ltd (rhif y cwmni: 03825912) ac mae ei swyddfa yn Wellington House, Queen Street, Taunton, Somerset, TA1 3UF.

2. Ni chaniateir i gyflogeion TRP Research, nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’r gystadleuaeth, neu â’r broses o helpu gosod y gystadleuaeth, ymgeisio yn y gystadleuaeth.

3. Nid oes tâl i gystadlu, ac nid oes angen prynu unrhyw beth cyn cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

4. Byddwn yn tynnu enw’r enillydd ar 11/04/2024. Ar ôl y dyddiad hwn ni chaniateir i unrhyw un arall gystadlu yn y gystadleuaeth.

5. Bydd aelodau Panel Cyfryngau Cymru yn cael gwybod pwy yw’r enillydd/wyr drwy e-bost unwaith y bydd yr enillydd/wyr wedi derbyn y wobr, a hynny fel arfer o fewn ychydig wythnosau ar ôl tynnu enw/au’r enillydd/wyr o’r het. Byddwn hefyd yn cyhoeddi’r manylion ar wefan Panel Cyfryngau Cymru ac ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Panel Cyfryngau Cymru.

6. Ni ellir derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw ymgais nad ydyw wedi ein cyrraedd, am ba reswm bynnag.

7. Mae rheolau’r gystadleuaeth a’r wobr i bob enillydd fel a ganlyn:

a. Rhaid eich bod yn aelod o Banel Cyfryngau Cymru cyn i chi allu cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

b. Cewch gystadlu unwaith yn y gystadleuaeth ar gyfer pob un o’r arolygon canlynol y byddwch yn eu cwblhau:

Holiadur 18/03/2024 – 24/03/2024

Holiadur 25/03/2024 – 31/03/2024

c. Bydd yr enillydd yn ennill ‘Casgliad Pasg Hapus’ o siocledi moethus Sarah Bunton. Mae’r wobr yn cynnwys slab ‘Pasg Hapus’, Heti yr Iâr a bar siocled Pasg moethus.

8. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo neu ddiwygio’r gystadleuaeth, a’r amodau a thelerau hyn.  Fe fydd yr Hyrwyddwr yn hysbysu’r rheiny sydd wedi cystadlu ynghylch unrhyw newid i’r gystadleuaeth, cyn gynted â phosibl.

9. Nid yw’r hyrwyddwr yn gyfrifol am unrhyw fanylion anghywir ynghylch y wobr a roddir i ymgeisydd gan unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth hon.

10. Ni chynigir unrhyw wobr ariannol yn lle’r gwobrau. Ni ellir trosglwyddo’r gwobrau.  Mae’r gwobrau’n amodol ar eu hargaeledd a chedwir yr hawl i gynnig unrhyw wobr arall o’r un gwerth yn eu lle, a hynny’n ddirybudd.

11. Dewisir enillwyr ar hap o blith pob ymgais a ddaeth i law, gan ddefnyddio meddalwedd. Dilysir y broses gan TRP Research.

12. Hysbysir yr enillydd trwy e-bost neu lythyr neu alwad ffôn o fewn 28 niwrnod i’r dyddiad cau. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd, neu os nad yw’n hawlio’r wobr o fewn 7 niwrnod i’r hysbysiad, cedwir yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a dewis enillydd arall yn ei le.

13. Fe fydd yr hyrwyddwr yn dweud wrth yr enillydd pryd y gall gasglu’r wobr ac ym mhle.

14. Mae penderfyniad yr hyrwyddwr ynghylch pob mater yn ymwneud â’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fydd yn gohebu ynghylch y mater.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.