Hysbysiad Preifatrwydd

Panel ymchwil yw Panel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales, ac mae’n cael ei redeg gan TRP Research Ltd ar ran S4C, er mwyn cynnig mewnwelediad i’r ffordd y mae Cyfryngau gwahanol yn cael eu defnyddio yng Nghymru. Gweithia TRP Research gydag amrywiaeth eang o gwmnïau i’w helpu i gael dealltwriaeth o’u cynulleidfa.   Yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, rydym yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch pan fyddwch yn cofrestru gyda Phanel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales.

Casglu Data

 • Cedwir unrhyw fanylion personol a ddarperir yn gyfrinachol ac yn ddiogel. Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw fanylion personol at unrhyw un arall at ddibenion gwerthu na marchnata nac unrhyw ddibenion eraill.
 • Nid oes tâl am fod yn rhan o Banel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales.
 • Ar adegau, efallai y byddwn yn anfon negeseuon testun atoch ynghylch Panel Cyfryngau Cymru trwy wasanaeth negeseua busnes Sendmode. Os ydych yn dymuno gweld copi o Hysbysiad Preifatrwydd Sendmode rhowch glic ar www.sendmode.co.uk/gdpr-compliance-sendmode. Bydd pob neges destun yn cynnwys opsiwn i eithrio allan os nad ydych eisiau derbyn negeseuon testun gennym mwyach.
 • Byddwn yn storio’ch data ar ein gweinyddwyr diogel yn y Deyrnas Unedig ac yn narparwr ein hofferyn Arolwg, sef QuestBack.   Os hoffech chi weld copi o Hysbysiad Preifatrwydd Questback, rhowch glic ar https://www.questback.com/data-privacy neu e-bostiwch cymorth@panelcyfryngau.cymru. Os digwydd i chi ein gweld mewn digwyddiad, holwch un o’n swyddogion recriwtio i weld copi o Hysbysiad Preifatrwydd Questback.
 • Ni fyddwn yn anfon eich data tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

Manylion Personol

Mae Panel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales yn gwarantu y bydd aelodau’n aros yn ddienw ac yn cael eu trin yn gyfrinachol.

 • Byddwn yn dweud wrthych pam y mae arnom angen pob darn o wybodaeth, yn ystod y broses gofrestru, ac yn gofyn am eich caniatâd i brosesu’ch data.
 • Gofynnwn am eich dewis iaith er mwyn sicrhau ein bod yn cysylltu â chi yn yr iaith/ieithoedd o’ch dewis, yn unol â’n cynllun Iaith.
 • Byddwn yn defnyddio’r enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn a gafwyd gennych er mwyn anfon yr holiaduron a’r gwobrau atoch, ac i gyfathrebu â chi ynghylch Panel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales, ac nid at unrhyw ddibenion eraill.   Byddwn yn defnyddio’r manylion cyswllt a gafwyd gennych at y diben hwn yn unig a byddwn yn gofyn am ganiatâd pellach gennych cyn defnyddio’ch manylion cyswllt at unrhyw ddiben arall.
 • Rydym angen gwybod eich oed, ai wrywaidd neu fenywaidd ydych chi, eich cod post a pha mor rhugl ydych chi yn y Gymraeg, i sicrhau bod ein panel yn gynrychiadol o boblogaeth Cymru.   Rydym yn adrodd ar sail categorïau ehangach, ac rydym yn adrodd ar oed o fewn ystod oedran (e.e. 16-24) ac yn trawsnewid y cod bost yn ardaloedd mwy o faint (e.e. Gogledd-orllewin Cymru).
 • Cadwn gofnod o’r wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi i ni yn ein ffeiliau, ond ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth sy’n dweud pwy ydych chi gyda’n cleientiaid na thrydydd partïon,   nac yn ei defnyddio yn ein hadroddiadau.
 • Os nad ydych yn rhoi’r wybodaeth hon i ni, yna’n anffodus ni fyddwch yn medru bod yn aelod o’r panel.
 • Rydyn ni am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac wedi’i diweddaru. Os oes angen diweddaru unrhyw fanylion, a wnewch chi e-bostio cymorth@panelcyfryngau.cymru os gwelwch yn dda er mwyn i ni ddiweddaru’n cofnodion.   Efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost, llythyr neu alwad ffôn i sicrhau bod y manylion yr ydych wedi eu rhoi i ni’n gywir.
 • Mae gennych hawl i weld yr wybodaeth sydd gennym amdanoch, ac os ydych yn dymuno gweld yr wybodaeth honno mae croeso i chi e-bostio cymorth@panelcyfryngau.cymru gan gadarnhau pa wybodaeth yr ydych yn dymuno’i gweld.
 • Os ydych yn dymuno symud eich data personol o Banel Cyfryngau Cymru Media Panel Wales at banel arall sy’n ymchwilio i’r farchnad, cofiwch ddweud wrthym trwy e-bostio cymorth@panelcyfryngau.cymru er mwyn i ni drefnu i hyn ddigwydd.
 • Os oes unrhyw bryderon gennych ynghylch yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, neu sut y cafodd yr wybodaeth honno’i phrosesu, mae gennych hawl i ofyn am gyfyngu ar y modd y prosesir eich data.   Os hoffech wneud hyn, mae croeso i chi e-bostio cymorth@panelcyfryngau.cymru.
 • Ar adegau, efallai y byddwn yn anfon negeseuon testun atoch ynghylch Panel Cyfryngau Cymru trwy wasanaeth negeseua busnes Sendmode. Os ydych yn dymuno gweld copi o Hysbysiad Preifatrwydd Sendmode rhowch glic ar https://www.sendmode.co.uk/gdpr-compliance-sendmode. Bydd pob neges destun yn cynnwys opsiwn i eithrio allan os nad ydych eisiau derbyn negeseuon testun gennym mwyach.
 • Byddwn yn storio ac yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol tra’ch bod yn llenwi’r holiaduron neu hyd nes i’r prosiect ddod i ben. Os nad ydych wedi llenwi holiadur o fewn 6 wythnos i’r dyddiad yr ymunoch â’r panel byddwn yn cysylltu â chi ac yn gofyn i chi lenwi holiadur er mwyn aros ar y panel.  Oni wnewch hynny, byddwn yn tynnu eich enw oddi ar y panel ac ni fyddwn yn cysylltu â chi eto.
  • Os ydych yn derbyn eich holiaduron trwy e-bost ac rydych wedi llenwi o leiaf 1 holiadur ers i chi ymuno â’r panel, byddwn yn parhau i anfon holiaduron atoch am hyd at 9 mis, onid ydych wedi gofyn i ni stopio.  Rhwng 6 a 9 mis ar ôl llenwi’r holiadur diwethaf, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn i chi lenwi holiadur er mwyn aros ar y panel.  Oni wnewch hynny, byddwn yn tynnu eich enw oddi ar y panel ac ni fyddwn yn cysylltu â chi eto.

Holiaduron

Byddwn yn anfon holiaduron atoch bob wythnos, onid ydych yn dewis gadael y panel neu’n dweud wrthym nad ydych am i ni anfon yr holiadur atoch.   Byddwn yn casglu’ch atebion unigol i’r holiaduron ac yn eu storio ar ein gweinyddwyr diogel, ond ni fyddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth hon at ein cleientiaid.   Bydd eich data’n cael ei gyfuno gyda data aelodau eraill y panel ac unwaith fyddwn ni wedi gwneud hynny ni fydd modd gwybod pwy ydych chi yn ôl eich atebion i’r holiadur.

Gwobrau

 • Pan fyddwch yn llenwi ein holiaduron, cewch eich gwobrwyo gyda thalebau siopa, taliadau i grŵp cymunedol neu roddion i elusen.
 • TRP Research fydd yn gweinyddu pob gwobr.  Ni fyddwn yn rhannu’ch data personol gyda’r mân-werthwyr, y grwpiau cymunedol na’r elusennau yr ydym yn gweithio gyda nhw.
 • Byddwn yn parhau i anfon eich gwobrau atoch cyhyd â’ch bod chi’n parhau i fod ar y panel.

Gadael y Panel

 • Gallwch adael y panel ar unrhyw adeg neu ddweud wrthym nad ydych yn fodlon i ni brosesu’ch data.   I ddatdanysgrifio, e-bostiwch cymorth@panelcyfryngau.cymru.   Unwaith fyddwch chi wedi datdanysgrifio, byddwn yn cadw’ch manylion ar gofnod ond ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i gysylltu â chi eto.
 • Os ydych yn dymuno cael eich tynnu o’r panel yn gyfan gwbl ac nid ydych am i ni gadw unrhyw wybodaeth o gwbl amdanoch, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bostio cymorth@panelcyfryngau.cymru yn nodi yr hoffech i ni “Gael gwared ar eich holl fanylion “.  Os ydych yn dewis yr opsiwn hwn, mae’n bosib y byddwn yn cysylltu â chi eto yn y dyfodol gan na fydd gennym unrhyw gofnod o bwy ydych chi.

Gwybodaeth Bellach

 • Am fwy o wybodaeth am yr holiadur, gwobrau, newyddion am y panel neu gwestiynau cyffredin, rhowch glic ar ein gwefan, www.panelcyfryngau.cymru .
 • Rydym yn adolygu’n Hysbysiad Preifatrwydd yn rheolaidd; diweddarwyd yr hysbysiad ddiwethaf ar 10/03/2021.