Enillydd Cystadleuaeth Mehefin 2024

Llongyfarchiadau i Sophie o Aberbargoed ar ennill tystysgrif rhodd Canolfan Mileniwm Cymru gwerth £100 yn ein cystadleuaeth ddiweddar.

Cadwch lygad yn agored am y gystadleuaeth nesaf fydd yn lansio yn y man!

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

Enillwyr Cystadleuaeth Y Pasg 2024

Llongyfarchiadau i Chris o Gastell-Nedd Port Talbot ar ennill yn ein cystadleuaeth Pasg – mae wedi derbyn Casgliad Pasg Hapus o siocledi Sarah Bunton. Mwynhewch y siocledi!

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

Adolygiad o 2023

Crynhoi 2023

Hoffem ddiolch yn fawr i chi i gyd am gymryd yr amser i rannu eich arferion gwylio cyfryngau dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n amser rhannu sut gawsoch chi eich gwobrwyo am lenwi ein holiaduron – p’un a ydych yn cael eich gwobrwyo mewn talebau siopa, gyda chyfraniadau at grŵp cymunedol neu roddion elusennol.

Fe wnaethom rannu gwerth £13,205 o dalebau siopa y llynedd a hynny dim ond am lenwi holiaduron.

Ariannu grwpiau cymunedol 

Mae hefyd yn dda rhannu bod cynllun codi arian grŵp cymunedol Panel Cyfryngau Cymru yn 2023 wedi rhannu £2,765 rhwng grwpiau cymunedol. Da iawn i’r holl aelodau hynny sy’n codi arian ar gyfer eu cymuned, cymdeithas, côr neu grwpiau chwaraeon lleol. Cadwch lygad am yr holiaduron bonws hefyd – gan y byddant yn eich helpu i sicrhau mwy o wobrau ac arian gymaint ynghynt!

Rhoddion i elusennau

Parhaodd aelodau i gefnogi ein helusennau-partner yng Nghymru, gan roi £1,550 – swm hael fydd yn siŵr o helpu a rhoi budd i Tŷ Hafan, Ambiwlans Awyr Cymru, Age Cymru, Tŷ Gobaith, RSPCA ac Elusennau Iechyd Hywel Dda.

Enillwyr gwobrau

Roedd 14 aelod yn ddigon lwcus i ennill amrywiaeth o ddanteithion a nwyddau yn ein cystadlaethau yn ystod y flwyddyn – o’r talebau siopa yn ein cystadlaethau cyflym i siocledi, coffi a hamperi moethus o Gymru.

Cadwch lygad am fwy o gyfleoedd i gael eich gwobrwyo ac efallai mai chi fydd ymhlith yr enillwyr y tro nesaf!

Mwy o aelodau newydd i Banel Cyfryngau Cymru

Roedd hi’n braf cael croesawu llawer o aelodau newydd i Banel Cyfryngau Cymru, o Gaergybi i Hwlffordd o Wrecsam i Risga, pob un yn helpu i sicrhau bod pob ardal ledled Cymru yn cael ei chynrychioli yn yr ymchwil.

Rydym yn bwriadu teithio i fod mewn amryw o ddigwyddiadau eleni eto – felly dewch i ddweud ‘Helo’ os gwelwch chi ni!

Yn y cyfamser, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol a darllenwch y newyddion diweddaraf ar ein tudalen newyddion.

Ymchwil i’ch arferion gwylio

Rydyn ni i gyd bellach yn defnyddio cyfryngau mewn llu o wahanol ffyrdd, ar ddyfeisiau, llwyfannau a sianeli gwahanol, felly mae’r manylion rydych chi’n eu rhoi i ni yn gynyddol bwysig i’n cleientiaid, gan gynnwys S4C.

Gyda’ch help chi, gallwn adrodd yn ôl ar y gwylio yng Nghymru – nid yn unig ‘yr hyn rydych chi’n ei wylio’, ond y tu ôl i’r niferoedd, gallwn ychwanegu ‘pam rydych chi’n gwylio’. Mae’r panel hefyd yn rhoi manylion gwylio ar draws y teledu, a llwyfannau a dyfeisiau gwahanol. Mae eich data o’r holiaduron yn cyfrannu at benderfyniadau strategol allweddol gan gynnwys amserlennu a chynnwys rhaglenni, ac mae’n rhoi mewnwelediad arbenigol i’n cleientiaid i’r hyn y mae gwylwyr ei eisiau a pham. Felly, rydych chi wir yn chwarae eich rhan wrth lunio dyfodol y cyfryngau yng Nghymru!

Rydyn ni’n edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod – a pha bynnag raglenni y byddwch chi’n eu gwylio – dymunwn 2024 hapus, iach, a gwerth chweil i chi hefyd!

Os oes angen unrhyw help neu wybodaeth arnoch, ewch i’n gwefan www.panelcyfryngau.cymru neu ffoniwch Bethan ar 07947 129 227.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

Galw ar bobl yng Nghanolbarth Cymru!

Mae Panel Cyfryngau Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am bobl ifanc 16 – 24 oed, o bob rhan o Gymru, i lenwi holiaduron am raglenni teledu a chyfryngau eraill.

Mae’r holiaduron wythnosol yn hawdd a chyflym i’w llenwi a chewch ddewis cael eich gwobrwyo gyda thalebau siopa Amazon neu roi eich gwobrau i elusen.  Os ydych yn perthyn i grŵp cymunedol (e.e. clwb chwaraeon lleol) beth am ofyn iddyn nhw gymryd rhan hefyd? Gyda’ch gilydd gallech ennill hyd at £500 y flwyddyn i’ch grŵp/clwb!

Arweinir yr ymchwil gan gwmni ymchwil TRP Research ar ran S4C.

Ymunwch ar-lein www.panelcyfryngau.cymru

neu

cysylltwch â Bethan: 07947 129227

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

Ennillwyr Cystadleuaeth Awst 2023

Llongyfarchiadau i’n henillwyr – Mai o Bro Morgannwg; Jenny o Lanelli; Eirian o Sir Ddinbych a Gemma ac Ann o Sir Gaerfyrddin wnaeth ennill talebau Coffi Eryri gwerth £20 yn ein cystadleuaeth yn ddiweddar.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

Codi Arian ar gyfer Grwpiau Cymunedol

Ydych chi’n rhedeg grwp cymunedol yng Nghymru ac yn chwilio am ffyrdd i godi arian i gefnogi eich gweithgareddau?  Beth am estyn gwahoddiad i’ch aelodau ymuno mewn digwyddiad rhithwir gyda ni ym Mhanel Cyfryngau Cymru a darganfod sut y gall eich grŵp godi hyd at £500 y flwyddyn!

Cysylltwch gyda Bethan 07947 129 227 neu ewch i https://panelcyfryngau.cymru/gwobrau/#gs am fwy o wybodaeth.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

Gwahoddiad i ddysgwyr ac unrhyw siaradwyr Cymraeg newydd yng Nghymru i gymryd rhan ar Banel Cyfryngau Cymru

Pam?

I ddweud beth ydych chi’n gwylio ar y teledu, ar-lein ac ar sianeli eraill ac i gasglu gwobrau fel talebau siopa Amazon!

 

Pryd?

Bob wythnos…i ateb cwestiynnau hawdd yn y Gymraeg – neu dewiswch yr opsiwn ddwyieithog i helpu.

 

Sut?

Ymunwch yma www.panelcyfryngau.cymru

Cyfle arall i ymarfer a defnyddio Cymraeg tu allan i’r dosbarth hefyd!

 

Mae Panel Cyfryngau Cymru yn cael ei redeg gan gwmni ymchwil TRP Research ar ran S4C. Rydym angen gwybod ba mor rhugl ydych chi yn y Gymraeg, i sicrhau bod ein panel yn cynrychioli poblogaeth Cymru.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

Galw ar bobl ifanc Cymru!

Galw ar bobl ifanc Cymru i gymryd rhan mewn Ymchwil i’r Cyfryngau.

Mae Panel Cyfryngau Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am bobl ifanc 16 – 24 oed, o bob rhan o Gymru, i lenwi holiaduron am raglenni teledu a chyfryngau eraill.

Mae’r holiaduron wythnosol yn hawdd a chyflym i’w llenwi a chewch ddewis cael eich gwobrwyo gyda thalebau siopa Amazon neu roi eich gwobrau i elusen.  Os ydych yn perthyn i grŵp cymunedol (e.e. clwb chwaraeon lleol) beth am ofyn iddyn nhw gymryd rhan hefyd? Gyda’ch gilydd gallech ennill hyd at £500 y flwyddyn i’ch grŵp/clwb!

Arweinir yr ymchwil gan gwmni ymchwil TRP Research ar ran S4C.

Ymunwch ar-lein www.panelcyfryngau.cymru

neu

cysylltwch â Bethan: 07947 129227.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

2020

Bu 2020 yn flwyddyn wahanol iawn i’r arfer.

Oherwydd y Coronafeirws bu’n rhaid i ni, fel pawb arall, newid ein ffyrdd o weithio. Ymhlith y newidiadau fe wnaethom ni gynnig gwasanaeth galwadau ffôn i’n haelodau a oedd fel arfer yn derbyn holiaduron drwy’r post, ymuno gyda digwyddiadau rhithwir yn hytrach na’r digwyddiadau y byddwn ni fel arfer yn mynd iddynt a hysbysebu mwy ar-lein.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r holl aelodau am eu cefnogaeth barhaus ac yn falch o allu cyhoeddi ein bod wedi gwobrwyo’n haelodau gyda gwerth £12,200 o dalebau siopa, £3,400 o arian tuag at grwpiau cymunedol ac wedi cyfrannu £1,965 tuag at elusennau ar ran ein haelodau.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.