Cyfarchion yr Ŵyl

Hoffai tîm Panel Cyfryngau Cymru ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i’n holl aelodau.

I ddathlu, rydym yn cynnal cystadleuaeth i ennill cloc hardd wedi ei gwneud o Lechen gan gwmni Celf Llechen, Bethesda.

1.      Yr hyrwyddwr yw: TRP Research Ltd (rhif y cwmni: 03825912) ac mae ei swyddfa yn Wellington House, Queen Street, Taunton, Somerset, TA1 3UF.

2.      Ni chaniateir i gyflogedigion TRP Research, nac aelodau o’u teulu, nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â’r gystadleuaeth, neu â’r broses o helpu gosod y gystadleuaeth, ymgeisio yn y gystadleuaeth.

3.      Nid oes tâl i gystadlu, ac nid oes angen prynu unrhyw beth cyn cystadlu yn y gystadleuaeth hon.

4.      Byddwn yn tynnu enw’r enillydd ar ar 09/01/2019.  Ar ôl y dyddiad hwn ni chaniateir i unrhyw un arall gystadlu yn y gystadleuaeth.

5.      Ni ellir derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw ymgais nad ydyw wedi ein cyrraedd, am ba reswm bynnag.

6.      Mae rheolau’r gystadleuaeth a’r wobr i bob enillydd fel a ganlyn:

 • Rhaid eich bod yn aelod o Banel Cyfryngau Cymru cyn i chi allu cystadlu yn y gystadleuaeth hon.
 • Cewch gystadlu unwaith yn y gystadleuaeth ar gyfer pob un o’r arolygon canlynol y byddwch yn eu cwblhau:-
  • Holiadur 03/12/2018 – 09/12/2018
  • Holiadur 10/12/2018 – 16/12/2018
   Holiadur 17/12/2018 – 23/12/2018
  • Holiadur 24/12/2018 – 30/12/2018
 • Bydd yr enillydd yn derbyn cloc hardd wedi ei gwneud o lechen gan gwmni Celf Llechen o Fethesda.

7.      Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ganslo’r gystadleuaeth, a’r amodau a thelerau hyn.  Fe fydd yr hyrwyddwr yn hysbysu’r rheiny sydd wedi cystadlu ynghylch unrhyw newid i’r gystadleuaeth cyn gynted â phosib.

8.      Nid yw’r hyrwyddwr yn gyfrifol am unrhyw fanylion anghywir ynghylch y wobr a roddir i ymgeisydd gan unrhyw un arall sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth hon.

9.      Ni chynigir unrhyw wobr ariannol yn lle’r gwobrau. Ni ellir trosglwyddo’r gwobrau.  Mae’r gwobrau’n amodol ar eu hargaeledd a chedwir yr hawl i gynnig unrhyw wobr arall o’r un gwerth yn eu lle, a hynny’n ddirybudd.

10.    Dewisir enillwyr ar hap o blith pob ymgais a ddaeth i law, gan ddefnyddio meddalwedd a ddilyswyd gan TRP Research.

11.    Hysbysir yr enillydd trwy e-bost neu lythyr neu galwad ffôn o fewn 28 niwrnod i’r dyddiad cau. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd, neu os nad yw’n hawlio’r wobr o fewn 7 niwrnod i’r hysbysiad, cedwir yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a dewis enillydd arall yn ei le.

12.    Fe fydd yr hyrwyddwr yn dweud wrth yr enillydd pryd y gall gasglu’r wobr ac ym mhle.

13.    Mae penderfyniad yr hyrwyddwr ynghylch pob mater yn ymwneud â’r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fydd yn gohebu ynghylch y mater.

14.    Efallai y gofynnir i enillwyr gymryd rhan mewn gweithgarwch hyrwyddo ac mae TRP Research yn cadw’r hawl i ddefnyddio enwau a lleoliadau enillwyr mewn unrhyw gyhoeddusrwydd.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Llongyfarchiadau i'r aelodau sy' wedi derbyn gwobrau eto'r wythnos yma Congrats to all the members who've receive… https://t.co/D9erKIbqrE
h J R

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Cafwyd wythnos benigamp yn y Bae yn sgwrsio gydag aelodau hen a newydd.

Bydd pawb wnaeth ymuno gyda’r panel yn derbyn eu holiaduron cyntaf yn fuan.

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Llongyfarchiadau i'r aelodau sy' wedi derbyn gwobrau eto'r wythnos yma Congrats to all the members who've receive… https://t.co/D9erKIbqrE
h J R

Llongyfarchiadau

Amanda o Fro Morgannwg  ar ennill basged o nwyddau gan gwmni Cariad Coffee yn ein cystadleuaeth ddiweddar. Mwynhewch!

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Llongyfarchiadau i'r aelodau sy' wedi derbyn gwobrau eto'r wythnos yma Congrats to all the members who've receive… https://t.co/D9erKIbqrE
h J R

Operâu Sebon

Cafwyd ymateb gwych i’r holiadur ychwanegol am operâu sebon

Diolch

Gwobrau gwych am eich barn ar deledu yng Nghymru

@PCCMPW
Llongyfarchiadau i'r aelodau sy' wedi derbyn gwobrau eto'r wythnos yma Congrats to all the members who've receive… https://t.co/D9erKIbqrE
h J R